SM-pitkä karsinta (07/09/2019) SM-pitkä karsinta (07/09/2019)