Soukkion syleily (15/01/2020) Soukkion syleily (15/01/2020)