SM-pitkä karsinta (10/09/2019) SM-pitkä karsinta (10/09/2019)