Jake50-keskimatka (06/06/2020) Jake50-keskimatka (06/06/2020)