Kevyt keskimatka (25/04/2020) Kevyt keskimatka (25/04/2020)